תקנון

* התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר הבית של "נופשונית". הגלישה באתר והגישה אל המוצרים והשירותים הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

באמצעות כניסה לאתר מביע כל משתמש את הסכמתו לאמור בתקנון זה. הסכמה של משתמש
לאיזה מהתנאים באתר מחייבת אותו להימנע מעשיית כל שימוש שהוא באתר.

תוקף ומימוש- יינתנו בהתאם לנוהלי נופשונית ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי

א. לא ניתן להחליף, להמיר, לבטל או לקבל החזר בגין שובר שפג תוקפו, אלא בכפוף להוראות תקנון זה.
ב. אופי המימוש: כמופיע על גבי השובר ו/או הכרטיס ובאתר.
ג. הארכות תוקף, שלא עפ"י הוראות תקנון זה, יינתנו בהתאם לנוהלי נופשונית ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
ד. באילת הפטור ממע"מ על רכישות אינו פוטר ממע"מ על סכום החיוב בכרטיס ולכן ינוכה מהכרטיס סכום המע"מ מערך העסקה במסעדה.
ה. שוברי/ כרטיסי מסעדות לא ניתנים למימוש בכפל מבצעים והנחות כולל הנחת מועדון לקוחות.
ו.  רשימת/ות הסניפים המשתתפים יכולה/ות להשתנות מעת לעת ומשכך מומלץ ליצור קשר עם הרשת/הסניף בטרם ההגעה למקום

1.הארכת תוקף שובר

1.1על כל שוברי נופשונית מצוין תוקפם באופן ברור ומפורש.

1.2 ניתן להאריך שובר עד 4 שנים מיום רכישתו, במסגרת התקופה הנ"ל ניתן להאריך פעמיים.

1.3 במידה ופג תוקפו של השובר יהיה ניתן להאריכו לתקופה נוספת, וזאת כנגד תשלום בשיעור של 15% מערך השובר במועד הארכת התוקף, אך לא פחות מ- 15 ש"ח.

1.4 ניתן יהיה לבצע הארכת תוקף שנייה, לשובר שתוקפו הוארך, וזאת כנגד תשלום בשיעור של 10% מערכו של השובר במועד הארכת התוקף הנוספת, אך לא פחות מ- 15 ש"ח.

1.5 למען הסר ספק, ערך השוברים הן במועד הרכישה והן במועד הארכת תוקף נוספת, יקבעו ע"י נופשונית בלבד, בהתאם לנתונים המצויים בידה.

1.6 אם ישנה סתירה בין הכתוב ע"ג השובר לבין המצוין עפ"י שירות הלקוחות, יגברו תנאי שירות הלקוחות.


2. כללי

2.1. אתר הבית של "נופשונית" מופעל על ידי חברת "נופשונית- ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ" (להלן: "מנהל האתר") ונמצא במתחם (domain) שזיהויו ברשת האינטרנט (www) הינו: www.nofshonit.co.il (להלן: "האתר").

האתר נועד לאפשר ללקוחות לקבל מידע, לסקור לבחון ולרכוש מוצרים ושירותים המוצעים על ידי מנהל האתר בתחום הבילוי, האירוח, הנופש והכיף (להלן: "המוצרים והשירותים")

2.2. האתר מופעל על ידי מנהל האתר.

2.3. האתר מוגבל לקבלת מידע בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת מנהל האתר.
על המשתמשים באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

2.4. מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע ללקוח על כך מראש.


3. זכאות להשתמש באתר

3.1 ובלבד שזוהו על ידי קוד זיהוי שהונפק להם (להלן: "הלקוחות").
יחד עם זאת, לביצוע רכישות באתר יש להחזיק בכרטיס אשראי (כהגדרתו בחוק כרטיס חיוב, התשמ"ו  (1986) תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל אשר הונפק בישראל.
על אף האמור, ולמען הסר הספק יובהר, כי כל המשתמשים באתר (אפילו אם אינם לקוחות) יהיו כפופים להוראות תקנון זה.

3.2. תנאי מקדמי לשימוש באתר לביצוע עסקאות רכישה הינם כדלקמן:

3.2.1. אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב הלקוח לביצוע התשלום עבור עסקת הרכישה של המוצרים ו/או השירותים.

3.3. המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות או סיטונאות ואינם ניתנים למכירה או להעברה, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לכל צד שלישי שהוא. מנהל האתר רשאי למנוע מלקוח כלשהו את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם יהא סבור כי הלקוח עלול לסחור בהם או להעבירם באופן אחר לצד שלישי, וזאת מבלי צורך לנמק החלטתו או להודיע ללקוח על כך מראש. מנהל האתר אף שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את זכייתו של הלקוח בנסיבות אלו.

3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי למנוע מלקוח כלשהו להשתתף באיזה מן המכירות ולהגיש הצעת רכישה בכל אחד מן המקרים הבאים:

3.4.1. אם לדעת מנהל האתר הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים;

3.4.2. אם לדעת מנהל האתר הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעיל או בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות ספקי התוכן (כהגדרתם להלן);

3.4.3. אם לדעת מנהל האתר הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

3.4.4 . אם הלקוח הפר איזו מהוראות תקנון זה;

3.4.5 . אם כרטיס האשראי שברשות העמית נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.


4. המוצרים והשירותים המוצעים באתר

4.1. המוצרים והשירותים המוצעים באתר הינם לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהל האתר והחברה.

4.2. מנהל האתר ידאג לכך שבאתר יפורטו כל מאפייני ופרטי המוצרים והשירותים הנדרשים באופן סביר לצורך ביצוע רכישה מרחוק, בהתאם למקובל בתחום הסחר האלקטרוני בישראל (כדוגמת תקנון האתר. מנהל האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או כי יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי זכאים להשתמש באתר אך ורק מי שהינם עובדי הארגונים והחברות הפועלים מול החברה (כל עוד הם משרתים כעובדי גופים אלה או זכאים לקבלת שירותים מהחברה מתוקף היותם גמלאים)

4.3 רכישת שובר באתר מחייבת את החברה לספק לרוכש את השובר או את השירות שנרכש בלבד. החברה איננה אחראית למוצר או השירות הנרכשים.

4.4. השירותים והמוצרים המוצגים באתר זה מוצעים לציבור על ידי הספק/בתי העסק על פי מצגי ותנאי העיסקה המוצעת והספק בלבד אחראי בלעדית לספקם לרוכש, באיכותם ועל פי כל תכונותיהם על פי מצגי הספק.

4.5. הצגת המוצגים באתר נעשית במוצרים ועזרים שהספק ו/או מישהו בשמו הועברו לחברה והיא איננה מביעה דעה או עושה מצג על טיבם, אופיים, תכונותיהם וכיו"ב;

4.6. הספקים התחייבו כלפי החברה וכלפי כל רוכשי המוצרים/שרותים המוצגים על ידם באתר זה באחריות מלאה למוצר, לשירות, ועמידה בכל תנאיהם כפי שהם מוצעים על ידי הספק וכפי שאושרו על ידי הרוכש בתהליך הרכישה בזירת המכירות.

4.7. כל טענה, תביעה או דרישה בגין המוצר או השירות שנרכש באתר או באמצעותו יופנו אל הספק לטיפולו ולא אל החברה.